Regulamin promocji Qatar2022

REGULAMIN PROMOCJI
„Mistrzowskie rabaty Qatar 2022”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.      Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie sprzedaż promocyjna produktów w sklepach internetowych sklep.lahtipro.pl oraz narzedzianonstop.pl w okresie trwania promocji „Mistrzowskie rabaty Qatar 2022”.
 2.      Organizatorem promocji jest spółka PROFIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34, NIP 1250020263, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075433, e-mail: sklep@profix.com.pl
 3.      Towary objęte promocją: 

MARKI WŁASNE PROFIX  - LAHTI PRO, PROLINE, TRYTON, VULCAN, MEGA

 1.      Okres obowiązywania promocji: od dnia 20.11.2022 r. do dnia 18.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 2.      Zasady promocji:

Za każdą strzeloną bramkę przez Reprezentację Polski w jednym meczu, Organizator udzieli Uczestnikowi promocji w formie kodu rabatowego obniżającego wartość zakupów produktów marek własnych Profix według poniższego schematu:

a)     1- strzelona bramka – rabat w wysokości 3%

b)    2-strzelone bramki – rabat w wysokości 5%

c)     3-strzelone bramki – rabat w wysokości 7%

d)    4-strzelone bramki i więcej – rabat w wysokości 9%

Kod rabatowy uprawniający do skorzystania z promocji będzie dostępny w koszyku zakupowym podczas realizacji zamówienia.  

Do strzelonych bramek nie wliczają się bramki samobójcze strzelone przez Reprezentację Polski. 

Rabaty obowiązują od meczu do meczu oraz 3 dni po zakończeniu ostatniego meczu Reprezentacji Polski na turnieju. 

Rabaty nie sumują się i są zerowane przed każdym kolejnym meczem Reprezentacji Polski. 

 1.      Promocja jest prowadzona w sklepach internetowych Profix dostępnych się pod adresem: sklep.lahtipro.pl oraz narzedzianonstop.pl. 

Dostawa będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski.

 1.      Treść niniejszego regulaminu promocji jest dostępna na stronach sklepów internetowych Organizatora.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1.      Uczestnikiem promocji może być każdy klient, który w sklepie internetowym Organizatora dokona w okresie obowiązywania promocji zakupu produktów na warunkach określonych w §1 ust.5 Regulaminu.
 2.      Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3.      Uczestnik jest uprawniony do udziału w promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 4.      Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
 5.      Organizatorowi sprzedaży promocyjnej przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia terminu trwania promocji. 

Informacja o zmianie terminu obowiązywania promocji zostanie umieszczona na stronach sklepów internetowych Organizatora, o których mowa w § 1 punkt 6. 

 

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ulicy Marywilskiej 34. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym skorzystania z promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się w regulaminie zakupów dostępnych na stronie właściwego sklepu: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/10-regulamin-zakupow oraz https://narzedzianonstop.pl/regulamin.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wszelkie

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących promocji mają

charakter jedynie informacyjny.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad prowadzenia promocji objętej niniejszym Regulaminem można zgłaszać w terminie nie później niż 14 dni od zakończenia promocji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących

przepisów prawa polskiego.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to

w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują

odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Operatora.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.11.2022 r.