Bądź widoczny za 1 grosz

ZOBACZ OPASKĘ ODBLASKOWĄ ZOBACZ CHUSTĘ WIELOFUNKCYJNĄ

REGULAMIN PROMOCJI

„Bądź widoczny za 1 grosz”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Bądź widoczny za 1 grosz” zwanej dalej „Promocją” jest spółka PROFIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34. NIP 1250020263, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075433, e-mail: sklep@lahtipro.pl, nr telefonu: 22 785 97 12 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Okres obowiązywania Promocji: od 15.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów określonych Produktów („Okres Obowiązywania”).

3. Promocja jest prowadzona w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem: sklep.lahtipro.pl. Dostawa będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski.

4. Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów marki własnej Lahti Pro.

5. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego marki Lahti Pro, sklep.lahtipro.pl („Sklep”) oraz w siedzibie PROFIX Sp. z o.o.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient, który w Sklepie Internetowym Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu za minimum 150 złotych na warunkach określonych w §2 ust.3 Regulaminu oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: sklep.lahtipro.pl.

3. Uczestnik pod warunkiem nabycia w Okresie Obowiązywania Promocji (w ramach jednej transakcji), Produktu/ów o wartości brutto:

a) od 150 złotych do 249,99 złotych - nabywa prawo do dokonania zakupu jednej sztuki produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Organizatora – tj. Opaski odblaskowej elastycznej ostrzegawczej samozaciskowej na rękę, nogę, plecak Lahti Pro L9010100 („Opaska”), po cenie 1 grosz brutto. Warunkiem skorzystania z promocji jest wprowadzenie w koszyku kodu rabatowego „OPASKA”.

b) powyżej 250 złotych - nabywa prawo do dokonania zakupu jednej sztuki produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Organizatora – tj. Chusty wielofunkcyjnej pomarańczowej z odblaskiem Lahti Pro L1030200 (,,Chusta’’), po cenie 1 grosz brutto. Warunkiem skorzystania z promocji jest wprowadzenie w koszyku kodu rabatowego „CHUSTA”.

4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w Okresie Obowiązywania Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji zakupił opaskę/chustę po cenie 1 grosz (,,Bądź widoczny za 1 grosz”) (np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w § 2 ust. 3 Regulaminu (tj. nabycia produktu/ów za określoną kwotę), Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru, odstąpić od umowy także w zakresie produktu za 1 grosz, którego nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek zakupu ww. Produkt za 1 grosz, w cenie promocyjnej wskazanej w § 2 ust. 3 Regulaminu albo przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady Produktu.

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

6. Uczestnik jest uprawniony do udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marywilskiej 34. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w regulaminie zakupów i polityce prywatności na stronie: sklep.lahtipro.pl.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają

charakter jedynie informacyjny.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zakończenia promocji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to

w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują

odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy

Sąd.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.11.2019 r.

Regulamin promocji do pobrania