Spodnie plus

REGULAMIN PROMOCJI

„Spodnie PLUS”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie sprzedaż promocyjna produktów w sklepie internetowym sklep.lahtipro.pl w okresie trwania promocji „Spodnie PLUS”.
 2. Organizatorem promocji jest spółka PROFIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34, NIP 1250020263, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075433, e-mail: sklep@profix.com.pl
 3. Towary objęte promocją:

ü  L40514 SPODNIE BOJÓWKI MORO SZARE ZE WZMOCNIENIAMI, CE, LAHTI

ü  L40516 SPODNIE CZARNO-SZARE Z PASAMI ODBLASK., CE, LAHTI

ü  L40519 SPODNIE BOJÓWKI MORO ZIELONE ZE WZMOCNIENIAMI, CE,LAHTI

ü  L40528 SPODNIE JEANSOWE CZARNE ZE WZMOCNIENIAMI, CE, LAHTI

 1. Okres obowiązywania promocji: od dnia 20.03.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 2. Zasady promocji:

ü  Za zakup w sklepie internetowym sklep.lahtipro.pl produktów objętych promocją Klient ma możliwość zakupu PASKA DO SPODNI o symbolu L9020700 lub L9020600 za 1 zł netto.

 1. Promocja jest prowadzona w sklepie internetowym Profix dostępnym pod adresem: sklep.lahtipro.pl.

Dostawa będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski.

 1. Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów w sklepie internetowym sklep.lahtipro.pl.
 2. Treść niniejszego regulaminu promocji jest dostępna na stronie sklepu internetowego Organizatora.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każdy klient, który w sklepie internetowym Organizatora dokona w okresie obowiązywania promocji zakupu produktów na warunkach określonych w §1 ust.5 Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Uczestnik jest uprawniony do udziału w promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 4. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
 5. Organizatorowi sprzedaży promocyjnej przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia terminu trwania promocji.

Informacja o zmianie terminu obowiązywania promocji zostanie umieszczona na stronach sklepów internetowych Organizatora, o których mowa w § 1 punkt 6.

 

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ulicy Marywilskiej 34. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym skorzystania z promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się w regulaminie zakupów dostępnych na stronie właściwego sklepu: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/10-regulamin-zakupow.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wszelkie

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących promocji mają

charakter jedynie informacyjny.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad prowadzenia promocji objętej niniejszym Regulaminem można zgłaszać w terminie nie później niż 14 dni od zakończenia promocji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących

przepisów prawa polskiego.

4. Odstąpienie od Umowy zakupu towaru warunkującego udział w sprzedaży promocyjnej jest jednoznaczne z odstąpieniem również od Umowy sprzedaży produktów objętych powyższą promocją.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to

w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują

odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny.

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Operatora.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.03.2023 r.