Polityka prywatności, cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem strony internetowej sklep.lahtipro.pl jest Profix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, kontakt możliwy jest pod adresem korespondencyjnym Spółki oraz poprzez mail odo@profix.com.pl

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania.

5. Przyjmuje się że na użytek niniejszej Polityki Prywatności:

a) Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b) RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),

c) Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

e) Administrator Danych Osobowych oznacza organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „Administratora” zgodnie z przepisami RODO, przy czym Administratorem jest Profix prowadzący daną Stronę Internetową,

f) Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych,

h) Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania,

§ 2 Postanowienia Szczegółowe

1. Profix zapewnia, że w swojej działalności kieruje się zasadami oraz respektuję prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej sklep.lahtipro.pl

2. Mając powyższe na uwadze Profix ustala, że niniejsza Polityka Prywatności zawiera informację dotyczącą:

a) Stosowania Cookies lub technologii podobnych,

b) Podstawowych informacji w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników serwisu

c) Sposobach zabezpieczenia pozyskiwanych informacji,

d) Kwestii możliwości publikacji przez Zarejestrowanych Użytkowników komentarzy.

§ 3 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Profix informuję, iż przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),

b) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)

2. Profix w celu świadczenia Usług może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, jedynie po podpisaniu stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dokonaniu uprzedniej weryfikacji podmiotu przetwarzającego.

3. Profix jako Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej.

4. Klauzula realizująca obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO znajduje się w Regulaminie sklepu internetowego, który dostępny jest pod adresem https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/10-regulamin-zakupow

5. Profix przetwarza Dane Osobowe Użytkowników tj.:

a) w przypadku, jeśli Użytkownik nie zarejestrowała się na Stronie Internetowej, w tym nie składał zamówienia nie składał reklamacji, lub nie podejmował kontaktu w inny sposób przetwarzane są lub mogą być: - dane osobowe Zwykłe tj.: numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) w przypadku, jeśli Użytkownik zarejestrował się na Stronie Internetowej, w tym składał zamówienie, składał reklamację, lub podejmował kontakt w inny sposób, są lub mogą być dodatkowo przetwarzane: - dane osobowe zwykłe tj.: imię, nazwisko, firma, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy, Numer NIP.

c) w przypadku gdy Użytkownik dokonuje zamówienia (niezależnie od tego czy jest Użytkownikiem Zarejestrowanym czy nie), są lub mogą być dodatkowo przetwarzane następujące dane osobowe: numer faktury, dane charakterystyczne dla zamówienia (przedmiot, kwota należności, kwota podatku, data zamówienia, data dostawy, data wysyłki towaru, sposób dostawy, koszt dostawy, numer kontaktowy)

6. W przypadku stosowania formularzy Usługodawca wyróżni i oznaczy te spośród danych, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne między innymi do realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych.

8. Użytkownik powinien w szczególności pamiętać, iż jeśli dokonał zakupu towaru to może otrzymać wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny związany bezpośrednio z dokonanymi zamówieniami.

9. Użytkownik musi być świadomy tego, iż dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę internetową. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie pseudonimem.

10. Profix zapewnia, iż przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane przy poszanowaniu zasady minimalizacji, a więc dane osobowe przetwarzane są tylko wtedy i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenie usług.

§ 4 Stosowanie Cookies i innych Technologii

1. Strony Internetowa prowadzona przez Profix korzysta z tzw. plików cookies.

2. Profix zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom pełne informacje dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym cookies.

3. Profix podkreśla, że cookies to dane w postaci plików, często tekstowych. Strona Internetowa wysyła te pliki do przeglądarki Użytkownika. Pliki te zostają zapisane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik łączy się ze stroną internetową przeglądarka Użytkownika przekazuje ww. pliki do strony internetowej (serwera). Pliki cookies mogą łączyć się z daną stroną Internetową gdy przeglądasz inne strony internetowe.

4. Profix wskazuje, iż pliki cookies mogą mieć różne zastosowanie. W głównej mierze stosowane są do utrwalania poprzez zapamiętanie danych w tym tych zakodowanych w postaci ciągu znaków. Jednym z celów stosowania plików cookies jest doprowadzenie do zachowania lub utrzymania sesji po logowaniu tj. by możliwe było np. automatyczne logowanie do konta Użytkownika na Stronie Internetowej. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie potrzebuje przy ponownym użyciu Strony Internetowej wprowadzać tych samych danych.

5. Profix pragnie podkreślić, iż istnieją różne rodzaje plików Cookies. Ze względu na okres istnienia tych plików w urządzeniu końcowym Użytkownika można wyróżnić Cookies stałe i sesyjne. Pierwsze z nich przechowywane są przez z góry określony w instrukcji pliku okres, przy czym nie dłużej niż do czasu gdy Użytkownik je trwale usunie z przeglądarki. Drugie mają charakter plików tymczasowych. Na urządzeniu końcowym Użytkownika będą więc przechowywane wyłącznie do czasu tzw. opuszczenia Strony Internetowej, wylogowania, zakończenia korzystania z usługi, zamknięcia przeglądarki.

6. Profix nadmienia, że ze względu na pochodzenie cookies można wyróżnić cookies własne oraz cookies zewnętrzne. Pierwsze pochodzą ze strony internetowej, którą przeglądasz lub z której korzystasz. Cookies zewnętrzne natomiast pochodzić mogą z innych źródeł niż od podmiotów prowadzących ww. strony internetowe. Najczęściej to dane pochodzące od zewnętrznych reklamodawców tj. z ich serwerów.

7. Profix wskazuje, że Cookies można podzielić również ze względu na zastosowanie. „Cookies Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność” służą do prawidłowego działania strony internetowej, serwisu internetowego, pod względem technicznym, a także zapewniania jego sprawnego działania, jakości funkcjonowania. „Cookies Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa” służą do dostosowania technicznych aspektów tj. ogólnego wyglądu i układu Strony Internetowej, jak i szczegółowych ustawień, jak np. wielkość czcionki, kolor czcionki, krój, tło, jak również aspektów treściowych – wybór ulubionych merytorycznych informacji. „Cookies Bezpieczeństwo, Poufność” służą do zabezpieczenia działania Strony Internetowej, w tym zapewnienia braku ingerencji w proces autoryzacji. „Cookies Reklama, Marketing” służą dopasowywaniu reklam do produktów i treści wyszukiwanych przez Użytkownika. „Cookies Autoryzacja, Uwierzytelnienie” służą do weryfikacji Użytkownika, w tym zapewnienia trwania sesji. „Cookies Analiza, Statystyka” służą do analizy ruchu na Stronach Internetowych, użycia Stron Internetowych, w tym ich popularności

8. Profix pragnie podkreślić, iż podczas korzystania z cookies może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

9. Profix podkreśla, iż następujące rodzaje informacji mogą znaleźć się w plikach cookies: nazwa domeny, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalna nazwa, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, numer IP, unikalny identyfikator urządzenia końcowego Użytkownika, czas odwiedzin, dane o lokalizacji, ustawienia językowe, dane o IP.

10. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Profix zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowe.

11. Profix zastrzega, iż może korzystać także z innych niż cookies technologii o podobnym charakterze takiej jak np. Pixel tag, Web Beacon, LocalStorage, LSO.

12. Szczegółowe informacje dotyczące cookies znajduję się w Polityce Cookies poniżej.

§ 5 Inne Narzędzia

1. Profix korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.

§ 6 Stosowane Zabezpieczenia

1. Profix wskazuje, że może stosować następujące sposoby zabezpieczenia Danych Osobowych: bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), pseudonimizację, szyfrowanie danych, mechanizm kopii zapasowej, rejestr zdarzeń, kontrolę dostępu, analiza logów.

§ 7 Prawa do komentarzy Użytkowników

1. Profix wskazuje, że każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do oceny produktów lub usług Profix poprzez dokonywanie komentarzy. Komentarze:

a) mogą doczytać produktu Profix lub usługi Profix lub sklepu internetowego Profix, a ich treść powinna być ograniczona rzeczową potrzebą wypowiedzi w ww. zakresie,

b) nie mogą być obraźliwe, zawierać wulgaryzmów lub innych niestosownych wyrażeń i zwrotów, lub odsyłać do takich treści,

c) nie mogą zawierać lub odsyłać do treści zakazanych przez przepisy obowiązującego prawa,

d) nie mogą naruszać praw innych osób, w tym dóbr osobistych, czy praw własności intelektualnej,

e) nie mogą zachęcać do wyrządzenia komuś szkody. W przypadku stwierdzenia przez Profix, iż komentarz nie spełnia ww. wymagań Profix zastrzega prawo do usunięcia tego komentarza.

2. Użytkownik będzie publikował wyłącznie takie komentarze, które nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

Polityka Cookies i inne technologie
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Ogólna Polityka Cookies (Dalej: „Polityka Cookies”) stanowi załącznik numer 2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (Dalej: Ogólny Regulamin) Profix, którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/10-regulamin-zakupow. Pojęcia użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Cookies należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to Ogólnym Regulaminie lub Szczegółowym Regulaminie, a gdyby w Ogólnym Regulaminie lub Szczegółowym Regulaminie nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityka Prywatności, a gdyby i tam nie zdefiniowano terminu należy zastosować znaczenie przyjęte w przepisach obowiązującego prawa, a następnie znaczenie zwyczajowe. Niniejsza Polityka Cookies konkretyzuje ogólne postanowienia załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityka Prywatności, dotyczące cookies stosowanych na Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix.

2. Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania.

3. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszej Polityki Cookies jeżeli rozpoczął korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony Internetowej przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w formie pisemnej. Postanowienia § 1 ust.3 Ogólnej Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

4. Szczegółowa lista podmiotów Profix oraz określenie Strony Internetowej stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu.

§ 2 Postanowienia Szczegółowe dot. Cookies.

1. Na Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix stosowane są pliki cookies:

a) stałe o typie:

- Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność,

- Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa,

- Reklama, Marketing, - Autoryzacja, Uwierzytelnienie,

- Bezpieczeństwo, Poufność, - Analiza, Statystyka,

b) sesyjne o typie: - Utrwalenie Informacji.

2. Ww. typy stałych plików cookies stosowane są w celu: prawidłowego działania Strony Internetowej, optymalizacji jego działania, tworzenia analiz i statystyk w celu poprawy działania Strony Internetowej i zawartości merytorycznej, w tym w szczególności rozwoju Strony Internetowej, a także poprawy komfortu pracy Użytkownika, w tym zapewnienia mu możliwości korzystania tylko z ulubionych treści i w określony przystępny dla niego sposób, w tym braku konieczności ciągłego logowania do Strony Internetowej.

3. Ww. typ sesyjnych plików cookies służą zapobieganiu sytuacji wyświetlania Użytkownikowi tych samych powiadomień w ramach sesji tj. korzystania z Strony Internetowej.

4. Profix korzysta także z cookies zewnętrznych tj. m.in. Google Analitycs w celach statystycznych i analitycznych.

5. Profix oświadcza, że podczas korzystania z cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

6. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Profix zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowej. Szczegółowe zasady zarządzania przez użytkownika cookies określone zostały w § 5 niniejszej Ogólnej Polityki Cookies, dostępnym pod adresem: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/15-polityka-prywatnosci

§ 3 Postanowienia Szczegółowe dot. innych technologii

1. Profix w chwili obecnej nie stosują na Stronie Internetowej innych technologii.

§ 4 Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej.

2. Profix pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na użyciu w urządzeniu końcowym użytkownika cookies i innych podobnych technologii.

3. Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować zapisane już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików cookies może dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie niektórych kategorii cookies (stałe, sesyjne, zewnętrzne).

4. Zasady zmiany ustawień plików cookies i plików podobnych, a także ich usuwania określają instrukcje do oprogramowania tj. przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika.

§ 5 Postanowienia Końcowe

1. Użytkownik ma prawo uzyskać pomoc od Profix w zakresie stosowania cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie informacji ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki.

2. W celu skorzystania z pomocy Użytkownik może skrzynki mail: sklep@lahtipro.pl

3. Profix zastrzega sobie prawo przyjęcia specjalnych zasad dotyczących cookies lub innych technologii dla konkretnej Strony Internetowej lub Usługi. W takim wypadku zostanie umieszczona dodatkowa informacja na takiej Stronie Internetowej, a także w Szczegółowym Regulaminie.