W związku ze zmianą przepisów wchodzącą w życie 2020-01-01, informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Regulamin zakupów

Sklep internetowy, dostępny pod adresem sklep.lahtipro.pl prowadzony jest przez Profix Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców numer KRS 0000075433. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50.000 PLN w całości opłacony. Siedziba firmy: 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 1250020263, Regon: 010376542. Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu 22 785 97 12 oraz za pośrednictwem adresu mailowego sklep@lahtipro.pl.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie lub przez stronę sklep.lahtipro.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://sklep.lahtipro.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Sposoby dostawy i koszty.

5. W związku z zakupami może dojść do przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy pełną treść klauzuli informacyjnej w zakresie dot. zakupów, przy czym kupujący zobowiązany jest zapoznać się z poniższymi informacjami, a jeśli do wykonania zakupu skorzystał ze strony internetowej to zobowiązany jest również zapoznać się z Regulaminem Strony Internetowej, Polityką Prywatności, Ogólną Klauzulą Informacyjną dla Klientów lub Kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), mając na uwadze przetwarzanie danych osobowych w związku z transakcję, informujemy, że:

5.1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: sklep@lahtipro.pl bądź telefoniczny 22 785 97 12

5.2 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy na ww. podstawie prawnej, przy czym przetwarzanie na podstawie umowy dot. również procesów reklamacyjnych,

b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym określające przebieg postępowania reklamacyjnego,

c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą lub mocodawcą lub współpracownikiem; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń; w celu ochrony osób i mienia należącego do Administratora; w celu obsługi postępowania reklamacyjnego; w celu przeprowadzania audytów, kontroli; w celu realizacji umów z Kontrahentami; w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

5.3 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi finansowe (w tym obsługującym karty płatnicze), podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, a także podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej, właściwym Organom Państwowym.

5.4 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 5.2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem /Panią umowy, lub przez okres niezbędny do podjęcia działań na Pana / Pani żądanie przed zawarciem umowy, w każdym wypadku nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,

b) pkt 5.2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c) pkt 5.2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą lub współpracownikiem lub mocodawcę umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora; przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; przez okres przeprowadzania audytów, kontroli; przez okres prowadzenia postępowania reklamacyjnego; przez okres marketingu towarów i usług Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu i nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń.

5.5 Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

5.6 Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt

5.2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.7 Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.8 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz jest warunkiem umownym lub ustawowym i jest niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy. Przy czym podanie danych osobowych w zakresie związanym z marketingiem towarów i usług Administratora jest dobrowolne i nie jest Pan / Pani zobowiązana do podania tych danych osobowych, a brak podania tych danych osobowych nie wywoła dla Pana / Pani negatywnych konsekwencji,

5.9 W stosunku do Pana/Pani w zakresie zakupu nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

5.10. Pana / Pani dane nie będą przedmiotem transferu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Profix Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w https://sklep.lahtipro.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w https://sklep.lahtipro.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sklep sklep.lahtipro.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przedpłata przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

W przypadku przedpłaty przelewem oraz dokonywania płatności w kanale elektronicznym, konsument zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w termie 14 dni od zawarcia umowy.

Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie Czas realizacji zamówienia w dziale Najczęstsze pytania.

8. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, sklep.lahtipro.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

9. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile godzin lub dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

10. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta lub importera. Zobacz więcej na stronie Gwarancje.

11-16. Sklep, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Więcej informacji znajdziesz na stronie Reklamacje.

17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

19. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.