W zawiązku ze zmianą przepisów wchodzącą w życie 2020-01-01, informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Dostawa i płatność

Aby sprawdzić, jaki będzie koszt dostawy Twojego zamówienia wprowadź wszystkie produkty do koszyka a następnie wybierz formę dostawy i płatności, zobaczysz wtedy dokładnie policzone koszty transportu wybranych przez Ciebie produktów.

W przypadku wyboru formy płatności przelewem na konto, koszt transportu wynosi 15 zł dotyczy to kurierów DPD oraz FedEx, natomiast przesyłkek Paczkomatowych 11 zł Przy płatności za pobraniem koszt transportu wynosi 20 zł.

Dla zakupów o łącznej wartości przekraczającej 200 zł koszty transportu za pobraniem wynoszą 7 zł.

Dla zakupów o łącznej wartości przekraczającej 200 zł przy płatności przelewem na konto wysyłka jest darmowa.

REGULAMIN PROMOCJI

„Dzień Darmowej Wysyłki”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Dzień Darmowej Wysyłki” zwanej dalej „Promocją” jest spółka PROFIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34. NIP 1250020263, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075433, e-mail: sklep@sklep.lahtipro.pl, nr telefonu: 22 785 96 96 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja obowiązuje 4.12.2019 r. lub do odwołania („Okres Obowiązywania”).

3. Promocja jest prowadzona w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem: sklep.lahtipro.pl. Dostawa będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski.

4. Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych w sklepie sklep.lahtipro.pl.

5. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego sklep.lahtipro.pl („Sklep”) oraz w siedzibie PROFIX Sp. z o.o.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient, który w Sklepie Internetowym Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu (,,Uczestnik’’).

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: sklep.lahtipro.pl.

3. Uczestnik pod warunkiem nabycia w Okresie Obowiązywania Promocji (w ramach jednej transakcji), dowolnego zakupu w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: sklep.lahtipro.pl nabywa prawo do darmowej wysyłki.

4. Uczestnik jest uprawniony do udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

 

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marywilskiej 34. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w regulaminie zakupów i polityce prywatności na stronie: sklep.lahtipro.pl.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają

charakter jedynie informacyjny.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zakończenia promocji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to

w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują

odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy

Sąd powszechny.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 4.12.2019 r.